แนะนำคณะ | ติดต่อคณะ

THAI | ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ห้องเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ

บริการวิชาการ

ข่าวเด่น

รับสมัครเภสัชกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด 2558 1-15 ธ.ค. 57

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงพลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ลิงค์ดาว์นโหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว์นโหลดภาพโลโก้ ครบรอบ 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรพิเศษ นอกเวลาราชการ) Master of Science Program in Cosmetic Science

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว์นโหลด e-book 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-215-0871-7 โทรสาร. 02-255-8227