แนะนำภาควิชา | ติดต่อภาควิชา

หลักสูตร/รายวิชาที่ภาครับผิดชอบหลัก

 

ปริญญาบัณฑิต

         หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต 

         2.1  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี      

  จำนวนรับต่อปี :  10 คน 

กำหนดการรับ :   ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

ขั้นตอนการสมัคร : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

         2.2  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จำนวนรับต่อปี :  5 คน 

กำหนดการรับ :   ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

ขั้นตอนการสมัคร : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

          2.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี

จำนวนรับต่อปี : 5 คน

กำหนดการรับ : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

ขั้นตอนการสมัคร : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

 

หลักสูตรวิทยาศาตรดุษฏีบัณฑิต

         หลักสูตรวิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี

 

จำนวนรับต่อปี 5 คน

กำหนดการรับ : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/

ขั้นตอนการสมัคร : ประกาศทางเว็บไซต์   http://www.grad.chula.ac.th/ 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330