แนะนำคณะ | ติดต่อคณะ

THAI | ENG

ภาควิชา

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน

หน่วยสนับสนุนการศึกษาและวิจัย

 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์
 2. หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
 3. หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
 4. ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์
 5. ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
 6. ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ (Pharmnet)
 7. หน่วยเภสัชสนเทศ
 8. หน่วยโสตทัศนศึกษา
 9. พิพิธภัณฑ์สมุนไพร
 10. โรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 11. โครงการผลิตรายการวิทยุจุฬา ฯ (รายการ คลินิก FM 101.5)
 12. หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็น ความสำคัญของการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะทาง ด้านเภสัชกรรมคลินิกและการให้บริการผู้ป่วยด้านยา จึงได้จัดตั้ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) ขึ้น

โอสถศาลา เป็นร้านยาประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการมาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2529 ผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพรุ่นแรกในโครงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพร้านยาปี พ.ศ. 2547 และเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุกระดับ สร้างรูปแบบและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เภสัชกรชุมชน พัฒนา องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการผลักดันให้ร้านยาคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการหลักประกันสุขภาพ ทำหน้าที่ให้บริการประชาชน ในด้านการจ่ายยาตามอาการเบื้องต้นที่มีผู้มาปรึกษา โดยคณาจารย์ เภสัชกรของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด ด้วยยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณภาพในการรักษาและคุณภาพ การผลิตที่ดี มีเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ยาของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ ใช้ยาได้ถูกต้อง มีการอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวของผู้มารับ บริการอย่างชัดเจน ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งการ ให้บริการด้านยาที่โอสถศาลาไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรเป็นสำคัญ แต่ประสงค์ที่จะให้การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้มารับบริการมี ความปลอดภัย เภสัชกรจะจ่ายยาเฉพาะที่จำเป็น

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit)

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หน่วย ดังนี้

 1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 2. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม
 3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบนำส่งยาและเครื่องสำอาง
 4. หน่วยปฏิบัติการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร
 5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปแบบ ของแข็ง
 6. หน่วยปฏิบัติการวิจัย Biomedical Analysis
 7. ศูนย์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ชีวภาพจากสิ่งมีชีวิต ในทะเลและราเอนโดไฟท์
 8. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางประสาทสรีรวิทยาและ ประสาทเภสัชวิทยา
 9. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางพฤกษเคมีของสมุนไพรที่ เลือกสรรจากการใช้ในชุมชนท้องถิ่น
 10. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทาง เภสัชศาสตร์
 11. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพยา
 12. หน่วยปฏิบัติการวิจัยอาหารทางการแพทย์

ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นอกจากการเรียนการสอนในวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและภาคการผลิต การจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว เพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยหน่วยวิจัย 5 หน่วย ได้แก่

 • หน่วยวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (HERB) เป็นนวัตกรรมในการวิเคราะห์สารเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพันธุกรรมสมุนไพร
 • หน่วยวิจัยจุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ (MMBB) ซึ่งวิจัยเชิงชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับเซลล์และชีววิทยา
 • หน่วยประเมินประสิทธิศักย์และความปลอดภัยพรีคลินิก (PESA) โดยการทดสอบสมุนไพรหรือสารที่ใช้เป็นยาโดยการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง และประเมินอัตรกิริยาของยา
 • หน่วยพัฒนาเภสัชภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT) เน้นการตั้งและออกแบบสูตรตำรับยา การพัฒนาโรงงานต้นแบบ
 • หน่วยวิจัยเครื่องสำอาง (COSM) เน้นการพัฒนาระบบการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเวชสำอาง

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-215-0871-7 โทรสาร. 02-255-8227