หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

3.หลอดอาหาร (esophagus)

เป็นหลอดต่อจากคอหอย อยู่หลังหลอดลม ยาวราว 9-10 นิ้ว ช่วงปลายของหลอดอาหารผ่านกระบังลม (diaphragm) ไปเปิดสู่กระเพาะอาหาร หลอดอาหารรับอาหารจากคอหอยไปสู่กระเพาะโดยการบีบรัดอาหารให้ไปทางเดียวกัน เรียกว่า peristalsis เพื่อไล่อาหารลงสู่กระเพาะ

4.กระเพาะอาหาร (stomach)

กระเพาะอาหารเป็นส่วนของทางเดินอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีลักษณะเป็นถุง และส่วนยาวของกระเพาะมักจะอยู่ตามขวางของลำตัว มีขนาดยาวประมาณ 10 นิ้ว กว้างประมาณ 5 นิ้ว ข้างในกระเพาะเป็นลูกคลื่นเรียกว่า รูกี (rugea)

กระเพาะคนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะของเยื่อบุอยู่ข้างใน

1. cardius(cardiac stomach) เป็นส่วนแรกของกระเพาะ

2. fundus เป็นส่วนที่สองของกระเพาะอาหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นกระพุ้งที่ใหญ่ที่สุด

3. pyrulus ( pyrulic stomach) เป็นส่วนปลายสุดของกระเพาะอาหารตรงปลายมีหูรูดกั้นไม่ให้อาหารไปสู่ลำไส้เล็กเร็วเกินไป