ฟันคุด

        ฟันคุดคือ ฟันที่จมอยู่ในกระดูกขากรรไกรและไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งส่วนของตัวฟันอาจจะโผล่ขึ้นมาบางส่วน หรือไม่โผล่ขึ้นมาภายในช่องปากเลย ฟันคุดที่พบมากที่สุดคือ ฟันกรามใหญ่ซี่ที่สาม เนื่องจากเป็นฟันที่ขึ้นหลังสุดและขึ้นเมื่อมีอายุมาก ซึ่งการเจริญของขากรรไกรน้อยลง ดังนั้นในบางคนอาจขึ้นได้สะดวกหรืออาจจะติดกับฟันข้างเคียงขึ้นไม่ได้ เนื่องจากเนื้อที่ไม่เพียงพอในการขึ้นของฟัน หรือขากรรไกรเล็กเกินไป

วิธีสังเกตว่ามีฟันคุดหรือไม่

การรักษาฟันคุด

        ถ้ามีฟันคุดไม่ควรเก็บไว้เลยควรถอนออก แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุ และไม่มีอาการผิดปกติใดๆมาก่อนเลยก็ไม่จำเป็นต้องถอนออก

ผลเสียของฟันคุด

  1. ถ้าการเจริญของขากรรไกรล่างไม่ดี อาจทำให้เกิดการซ้อนเกของฟันได้
  2. ถ้าขณะที่ฟันซี่นี้กำลังขึ้น อาจทำให้ฟันข้างเคียงเก
  3. แรงดันจากการขึ้นของฟันคุดไปยังเส้นประสาทในขากรรไกร หรืออาจเกิดจากการที่ฟันคุดขึ้นมาเพียงบางส่วนมักจะผุ ทำให้เกิดการทำลายโพรงประสาทฟัน จึงเกิดความเจ็บปวด มีการบวมของเหงือกลามมาถึงฟันหน้า
  4. ฟันคุดมักมีเหงือกปิด เมื่อมีอาการอักเสบ เหงือกจะบวม เกิดถุงหนองรอบๆฟัน
  5. บริเวณที่มีฟันคุด อาจทำให้ขากรรไกรหักได้
  6. อาจเกิดถุงน้ำรอบๆฟันที่คุดและอาจกลายเป็นมะเร็งได้
  7. การถอนฟันคุดเมื่ออายุมากแล้ว จะทำได้ค่อนข้างยาก และอาจมีอาการแทรกซ้อนมาก

การเสียวฟัน

        เกิดจากการเคลื่อนที่ของของเหลว (Hydrodynamic) ภายในท่อเนื้อฟัน ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นโดยภายนอก เช่น อาหารเย็น อาหารร้อน ทำให้เกิดแรงกดไปกระตุ้นประสาทบริเวณรอยต่อของโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการเสียวฟันได้