วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Influenza Vaccine

            โรคไข้หวัดใหญ่ : ที่พบในประเทศไทยจะพบมากในฤดูฝน แต่พบประปรายตลอดปี ในคนปรกติโรคนี้หายได้เองใน 5-7 วัน และไม่มีอาการรุนแรง แต่ในผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างและผู้สูงอายุอาจเกิดอาการป่วยรุนแรงและมีโรคแทรกซ้อนได้ จึงควรมีการฉีดวัคซีนป้องกัน

ขนาดและวิธีใช้

            ใช้ได้ตั้งแต่อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดครั้งแรกหากเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ต้องฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน หากอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 9 ปี ฉีดเพียงเข็มเดียว หลังจากนั้นฉีดซ้ำทุกปี ๆ ละ 1 เข็ม

 

ปฏิกิริยาจากวัคซีน

            มีเล็กน้อยมักเป็นอาการเฉพาะที่บริเวณตำแหน่งฉีด ซึ่งพบประมาณ 10-60% อาจมีไข้และปวดเมื่อยได้นาน 1-2 วัน

ข้อบ่งชี้ ไม่แนะนำให้ฉีดในคนปรกติเพราะไม่มีความจำเป็น ควรพิจารณาให้วัคซีนในผู้ที่มีสภาวะดังต่อไปนี้

1.      โรคปอดเรื้อรัง และหอบหืด

2.      โรคหัวใจที่มีภาวะ Hemodynamic ผิดปรกติ

3.      มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง กินยากดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี

4.      มีภาวะ Hemoglobinopathy

5.      ต้องกินยา Aspirin เป็นเวลานาน

6.      มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้อาจพิจารณาให้ในผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว บุคคลทางการแพทย์ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต หญิงตั้งครรภ์เกิน 14 สัปดาห์ในช่วงที่จะมีการระบาด และในภาวะจำเป็นบางอย่างซึ่งไม่ต้องการเสี่ยงต่อการป่วยจากโรคนี้ในช่วงที่มีการระบาด เช่นต้องปฏิบัติหน้าที่มีความสำคัญมากในช่วงนั้น

ข้อห้ามใช้ 

1.      ผู้ที่แพ้ไข้ชนิด Anaphylaxis

2.      ผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน

หมายเหตุ

                        วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่และเด็ก ที่เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ เบาหวาน เพราะจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี