ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในภาควิชาสะท้อนถึงความหลากหลายของความชำนาญในสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต และการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบเภสัชภัณฑ์รวมทั้งการออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย กล่าวโดยย่อคือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำรับยา การนำส่ง การเปลี่ยนแปลงของยาและผลทางการรักษา นอกจากนี้ยังมีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่หลากหลาย รวมถึงกฎข้อบังคับและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม