ปรัชญา

“บัณฑิตรอบรู้ วิชาการ/วิชาชีพก้าวไกล รับใช้สังคมด้วยคุณธรรม”

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้  แหล่งอ้างอิง  และผู้นำทางปัญญาด้านชีวเคมีและจุลชีววิทยาทางเภสัชศาสตร์  มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้  ทัดเทียมนานาชาติ

2. เสริมสร้างนิสิตทุกระดับให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้เหมาะสมกับงานและผู้ร่วมงาน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน

3. บูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายโอนสู่สังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริม สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในองค์กร

5. เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง