ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
 
 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา มีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบในการสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยผสมผสานศาสตร์ทั้งสามสาขาอันได้แก่ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และพิษวิทยา เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาอื่น นอกจากนั้นจากความเชี่ยวชาญการวิจัยอันหลากหลายของคณาจารย์ ทำให้งานวิจัยของภาควิชาฯ เน้นทั้งใน ด้านการวิจัยระดับพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (basic research) และการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ (translational research) ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในผู้นำการวิจัยของประเทศไทย ซึ่งศึกษาวิจัย ฤทธิ์ทางด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ของสารจากสมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การพัฒนายาใหม่และแก้ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป