ปรัชญาของภาควิชา

ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ดูแลการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร สามารถประมวลผลข้อมูลให้เกิดสารสนเทศประกอบการตัดสินใจจัดการ และนำความรู้ด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างมีบูรณาการ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ในการพัฒนาระบบยาและนโยบายสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ (สุขภาพ) ที่ดี รวมทั้งการเป็นผู้นำของสังคมในด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ การศึกษาด้านการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพและความคุ้มค่า


 วิสัยทัศน์

1.สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถใช้ความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเพื่อการทำงานและสังคม
2.ศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
3.สร้างผู้นำเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
4.สื่อสารความรู้ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร สู่สาธารณะ
5.ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ระบบยา และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง