ปรัชญาของภาควิชา  
 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ดำเนินการสอน วิจัย และให้บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นในสาขาวิชาเภสัชเวท  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้เป็นยา  อาหาร และเครื่องสำอาง รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
 
 
วิสัยทัศน์
 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้นำในการสอน วิจัย และให้บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและยาซึ่งมีที่มาจากธรรมชาติ เป็นผู้สร้าง สะสม และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสาธารณสุขและอุตสาหกรรมยาของประเทศ  เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของสังคมไทย  เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 
พันธกิจ
 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมสอนและวิจัยในระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชกรซึ่งมีความรู้ความสามารถสูง และมีคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคมไทย  ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยขั้นสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง สะสม และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนายา อาหาร และเครื่องสำอาง จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ