ความเป็นมาของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

                   ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  (Department of Pharmacy Practice)     เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2551 ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในคณะ เภสัชศาสตร์ พ.ศ.2551  โดยการเปลี่ยนจากสถานะภาพเดิมที่เป็น โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก” ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ”
โดย มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของนิสิตเภสัชศาสตร์  รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                   นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต   ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
  2. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
    สาขาเภสัชบำบัด โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

วิสัยทัศน์

                ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้  แหล่งอ้างอิง  และผู้นำทางปัญญาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ  มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ 

  1. สร้าง นวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ ทัดเทียมนานาชาติ
  2. เสริม สร้างนิสิตให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้เหมาะสมกับงานและผู้ ร่วมงาน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน
  3. บูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริม สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในองค์กรเป็น พันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ระบบยา และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง