ตัวอักษรย่อหน่วยงาน
  • AC=สำนักวิชาการ
  • AD=ฝ่ายบริหาร
  • BS=ปริญญาบัณฑิต
  • CE=ศึกษาต่อเนื่อง
  • EI=ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
  • GS=บัณฑิตศึกษา
  • PD=ฝ่ายแผนและพัฒนา
  • RS=ฝ่ายวิจัย
  • SA=ฝ่ายกิจการนิสิต