คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330,
โทร. 02-215-0871-7 โทรสาร. 02-255-8227
อีเมล์ info@pharm.chula.ac.th