วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และผู้นำทางปัญญาด้านเภสัชศาสตร์ 

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้ทัดเทียมนานาชาติ

2. เสริมสร้างนิสิตทุกระดับให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้เหมาะสมกับงาน

    และผู้ร่วมงานและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน

3. บูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริม สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในองค์กร 

5. เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ระบบยา

    และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง     

 

แผนพัฒนาคณะ (พ.ศ.2557 - 2560)