ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดี
rungpetch.c@pharm.chula.ac.th 
0 2218 8250
รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sathitpong.t@pharm.chula.ac.th
0 2218 8253
รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
pornchai.r@pharm.chula.ac.th
0 2218 8261

รศ.ร.ต.อ.หญิงภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง
รองคณบดีฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์
suchada.su@pharm.chula.ac.th
0 2218 8281

ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
anuchai.t@pharm.chula.ac.th
0 2218 8301

ผศ.ภญ.ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
rataya.l@pharm.chula.ac.th
0 2218 8266

ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
boonsri.o@pharm.chula.ac.th
0 2218 8252
 

ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
witchuda.t@pharm.chula.ac.th
0 2218 8262

 

รศ.ภญ.ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
suree.jmk@pharm.chula.ac.th
0 2218 8318

อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
suntaree.W@pharm.chula.ac.th
0 2218 8386

อาจารย์ เภสัชกร ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
Natapol.P@chula.ac.th
0 2218 8373

ผศ.ภญ.ดร.นนทิมา วรรธนะภูติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
nontima.v@pharm.chula.ac.th
0 2218 8397

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
yupadee.s@pharm.chula.ac.th
0 2218 8450

อ.ภญ.ดร.พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
phanphen.a@pharm.chula.ac.th
0 2218 8276

ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
chankit.p@pharm.chula.ac.th
0 2218 8403 ต่อ 27

ผศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
waranyoo.p@pharm.chula.ac.th
0 2218 8359

ผศ.ภญ.ดร.ทักษิณา ชวนอาษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
taksina.c@pharm.chula.ac.th
0 2218 8362

อ.ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
dusadee.v@pharm.chula.ac.th
0 2218 8397

รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
boonchoo.c@pharm.chula.ac.th
0 2218 8356

ผศ.ร.ต.อ.หญิงภญ.ดร.ฐณัฎฐา กิตติโสภี
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ
tanattha.k@pharm.chula.ac.th
0 2218 8263

ผศ.ร.ต.ท.หญิงภญ.ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ
นายทะเบียน
walaisiri.m@pharm.chula.ac.th
0 2218 8269

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
บรรณาธิการวารสารไทยเภสัชสาร
wanchai.d@chula.ac.th
0 2218 8393

อ.ภก.ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
vorasit.v@pharm.chula.ac.th
0 2218 8394

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ
หัวหน้าโครงการคลินิก 101.5
และผู้จัดการด้านคุณภาพ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
btuesuwan@pharm.chula.ac.th
0 2218 8310

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์
wanchai.d@chula.ac.th
0 2218 8393

ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

0 2218 8428

โทรสารคณะเภสัชศาสตร์ ห้องเลขาคณบดี 0 2255 8227 หน่วยสารบรรณ 0 2254 5195