รางวัลด้านวิชาชีพ
รางวัล "เภสัชกรดีเด่น ด้านการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม" จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
รางวัลด้านวิจัย: รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทรวรโชติ
รางวัลดุษฎีบัณฑิต สาขาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี 2558) สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
รางวัลด้านวิจัย: ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
รางวัลนวัตกรรมจากสหภาพยุโรป และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายในระดับนานาชาติ
Total 4 Record : 1 Page : 1