หน่วยพัฒนาเภสัชภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT)
Solid dosage form design Solid state characterization Modification of drug release
หน่วยวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (HERB)
หน่วยวิจัยจุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ (MMBB)
หน่วยประเมินประสิทธิศักย์และความปลอดภัยพรีคลินิก (PESA)
หน่วยวิจัยเครื่องสำอาง (COSM)
หน่วยวิจัยเภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ (MAPCU)
Total 6 Record : 1 Page : 1