บริการของหน่วย PDTT มีดังนี้

1. วิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์และกระบวนการผลิต ได้แก่ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบก่อนการตั้ง     สูตรตำรับ การตั้งสูตรตำรับ  การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยา ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับนำร่อง     การศึกษาคุณภาพและความคงตัวของเภสัชภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนด้านสูตรตำรับ       ยาและวิธีการผลิต

2. วิเคราะห์วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดยประเมินคุณสมบัติทางเคมีของแข็งด้วยเทคนิคต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยวเบนรัง     สีเอกซ์ของผงยา (XRPD) คุณสมบัติเชิงความร้อน (DSC, TGA, HSM) และการดูดซับความชื้นแบบพลวัต             (DVS) รวมถึงคุณสมบัติเคมีกายภาพอื่น ๆ เช่น ขนาดอนุภาคระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร พื้นที่ผิวอนุภาค       และปริมาณความชื้น เป็นต้น

3. เป็นศูนย์บ่มเพาะงานวิจัย และบริการการใช้อุปกรณ์เครื่องมือการผลิตแก่อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขอรับบริการ

            ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com