บริการของหน่วย HERB มีดังนี้

  1. พัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร และผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากสมุนไพรในประเทศที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
  2. ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยเครื่องมือที่มีความไวสูง รวดเร็วและแม่นยำ
  3. พิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรที่มีความสับสนในการใช้ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพื่อผลที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้
  4. ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การขอรับบริการ

            ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com