บริการของหน่วย MMBB มีดังนี้

  1. ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง โดยเทคนิค cell-based assay และ molecular target-based assay
  2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา

​การขอรับบริการ

      ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com