บริการของหน่วย PESA มีดังนี้

1. ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร โดยเฉพาะฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ฤทธิ์ระงับปวด ฤทธิ์คลายกังวล ฤทธิ์ต้านซึมเศร้า ฤทธิ์เสริมความจำ เป็นต้น

2. ทดสอบผลของสารต่อการเมแทบอลิซึมและการขจัดยา ตลอดจนความโน้มเอียงในการเกิดอันตรกริยาต่อยา ทั้งระบบนอกและในกายสัตว์ทดลอง

3. ทดสอบความเป็นพิษของสาร ทั้งในระบบนอกและระบบในกายสัตว์ทดลอง

การขอรับบริการ

      ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com