บริการของหน่วย MAPCU มีดังนี้

1. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ภาคอุตสาหกรรม อย่างเช่น ความไม่คงตัวของยา (Drug instability) ปัญหาทางเคมีกายภาพของยา

3. วิจัยและพัฒนาทางด้านเภสัชเคมีเพื่อนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

การขอรับบริการ

      ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com