105 ปี คณะเภสัชฯ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างมั่นคง

วันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ.2456 - 2561
 
"105 ปี คณะเภสัชฯ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างมั่นคง"
 
ในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการกำเนิดวิชาชีพเภสัชศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย  และถือเป็นวันแห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ทุกปีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องมา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางคณะฯได้เลื่อนการจัดงานมาเป็น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ เภสัชกรอาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร ผู้บริหาร จุฬาฯ และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานและร่วมพิธีการ ตามวันเวลาดังกล่าว..
 
กำหนดการ
 
8.30-10.00 น.   ต้อนรับคณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหารจุฬาฯ และแขกผู้มีเกียรติ
                         ลงนามแสดงความยินดี ณ ลานพิธีด้านหน้าฝ่ายบริหาร
10.15 น.           นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา
                        ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีเภสัชศาสตร์
10.30-12.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล
                         เสร็จพิธี
12.00 น.           เชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
                        ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปี
12.30-13.30 น. ชมวีดีโอผลงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
                        ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
                        พร้อมรายงานความก้าวหน้าและก้าวต่อไปของคณะเภสัชศาสตร์
                        และรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ
                        ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธสรรพพิพิธพรชัย
                       โดย รศ.ภก.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม

Movie Teaser-105YearPharmacyCU.MOV
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 105 ปี
แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ( พ.ศ.2456 - พ.ศ.2561)
ความยาว 1.46 นาที