โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2562 18-20 มีนาคม 2562

งานกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการอ่าน" ประจำปี 2562
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ตั้งเวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์

(ชมภาพกิจกรรม คลิ๊ก..)
 
18 มีนาคม 2562 (ห้อง 401 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์)
 
16.30-16.40 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร  สกุลบำรุงศิลป์)
16.40-16.50 น. พิธีมอบหนังสือ ที่ได้รับบริจาคให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
                         และการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ
16.50-17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตนักอ่านดีเด่นประจำชั้นปี
                         พิธีมอบของที่ระลึกแนะนำบริการ “แบบนี้ซิ ! ห้องสมุดในดวงใจฉัน (My Library)”
17.00-18.00 น. เสวนา “อ่านให้เป็น อ่านให้ปัง” ร่วมเสวนาโดยนิสิตนักอ่านดีเด่นประจำชั้นปี
                         และผู้ดำเนินรายการ
 
 
19 มีนาคม 2562 (ห้อง 401 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์)

16.30 – 18.00 น. อบรมการใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy และฐานข้อมูล Clinical Pharmacology (ทดลองใช้) วิทยากร
- นายไกรฤกษ์ ศรวณียารักษ์ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
- Warangkana Punjapratheep (Rayrai) บริษัท Elsevier จำกัด
 
20 มีนาคม 2562 (ห้อง 401 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์)
16.30 – 18.00 น. อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดเก็บบรรณานุกรม วิทยากร
นายกานต์พงศ์  เกียรติวัชรธารา และนายณรงค์พิชิต ทวีธนากาญจน์
 
ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ชมนิทรรศการ  เลือกซื้อหนังสือที่น่าสนใจ 
สถานที่ ใต้ตึกอาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จากร้านหนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์,  เวิลด์ไวด์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ