“เภสัช จุฬาฯ มหาสงกรานต์ มุทิตาจิต”

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 
“เภสัช จุฬาฯ มหาสงกรานต์ มุทิตาจิต”
กิจกรรมสรงน้ำพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
และกิจกรรมรดน้ำขอพร แสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์อาวุโส 
(คณาจารย์วัย 75 ปีขึ้นจาก 6 ภาควิชา รวม 33 ท่าน)
 
ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
เริ่มเวลา 10.30-14.00 น.
ณ ลานพิธีด้านหน้าคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
(แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ลายดอกไม้)
----------------------------------------------------------------------------------
 
รายชื่อคณาจารย์อาวุโส วัย 75 ปีขึ้น
 
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม
1.ศาสตราจารย์พิเศษ ภญ.จิตสมาน  กี่ศิริ
2.รศ.ภญ.สุธี  เวคะวากยานนท์
3.รศ.ภญ.วาณี  กฤษณมิษ
4.รศ.ภญ.ชัชวาลย์  ศรลัมพ์  
5.รศ.ภญ.ดร.ปรียา อาตมียะนันทน์
ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
1.รศ.ภก.ดร.สุนิพนธ์  ภุมมางกูร
2.อ.ภญ.ลำดวน  เศวตมาลย์
3.รศ.ภญ.วิไล  ชื่นจิตรผอง
4.อ.ภก.สุธี  สุนทรธรรม  
5.รศ.ภญ.สุหร่าย  สายศร
6.รศ.ภญ.วินนา  เหรียญสุวรรณ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
1.รศ.ภก.บำรุง  ตันติเสวี
2.รศ.ภญ.ลัดดาวัลย์  บุญรัตนกรกิจ
3.ผศ.ภก.ธราดล  ภราไดย
4.รศ.ภญ.กัลยา ภราไดย
5.รศ.ภญ.ดร.ธาวดี  ผ่องลักษณ์
6.รศ.ภก.ดร.รพีพล  ภโววาท
7.รศ.ภญ.อิงอร  มันทรานนท์
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
1.รศ.ภญ.สารี  วิรุฬหผล
2.รศ.ภก.ดร.สันติ  ถุงสุวรรณ
3.รศ.ภญ.ดร.ปิยา  บุรณศิริ
4.รศ.ภญ.ดร.สุนันท์ พงษ์สามารถ
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
1.รศ.ภญ.อุษณา  หงษ์วารีวัธน์
2.ผศ.ภญ.สดใส  อัศววิไล
3.รศ.ภญ.อารี  สุขประเสริฐ
4.รศ.ภญ.อุมา  กิติยาณี
5.รศ.ภก.ดร.ประสาน ธรรมอุปกรณ์
6.ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
7.รศ.ภญ.วิไลลักษม์  อิ่มอุดม
8.รศ.ภญ.ดร.มันทนา ประทีปะเสน
9.รศ.ภญ.ปภาวดี  คล่องพิทยาพงษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
1.รศ.ภญ.สุมาลี  แสงธีระปิติกุล
2.รศ.ภญ.เรวดี  ธรรมอุปกรณ์