กิจกรรม เภสัชฯ สร้างบุญ ถวายเทียนพรรษา 2562-12ก.ค.62 ณ วัดกระทุ่มราย จังหวัดอ่างทอง

โครงการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"เภสัชฯ สร้างบุญ ถวายเทียนพรรษา"  ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ถวายเทียนพรรษา และไหว้พระ ณ วัดกระทุ่มราย จังหวัดอ่างทอง
 
ร่วมในการสืบสานการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สร้างบุญสร้างกุศล 
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพื้นฐานจิตใจให้มีความรัก ความสามัคคี มีสติ
และความรอบคอบช่วยให้เกิดความสมดุลทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
เพื่อการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุขและยั่งยืนสืบไป
 
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยการทำบุญไหว้พระการร่วมถวายเทียนพรรษาและการถวายเครื่องไทยธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันจะนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 
- เพื่อให้เป็นกิจกรรมตามเป้าหมายของแผนงานด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
 
(รถออกจากคณะฯเวลา 7.00 น.)
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่หน่วยสารบรรณ คุณจินดา โทร.88257