ทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัย หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น   4   ประเภท ดังนี้

1.       ทุนประเภท ก    เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนวงเงินไม่เกินค่า

2.       เล่าเรียนที่จ่ายจริงต่อปี รวมกับค่าใช้จ่ายรายเดือน

3.       ทุนประเภท ข(1) เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

4.       ทุนประเภท ข(2) เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน

5.       ประเภท ค        เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท

ทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุนรายได้คณะเภสัชศาสตร์ หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทุนกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หมายถึง ทุนการศึกษาที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดให้กู้ยืมชำระเงินคืนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคผ่านมหาวิทยาลัย หมายถึง ทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมอบให้เป็นรายปี  อาจให้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแล้วแต่เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่เจ้าของทุนกำหนด

 

ทุนการศึกษาประเภทได้รับบริจาคโดยตรงผ่านคณะเภสัชศาสตร์  หมายถึง ทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์โดยตรง

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา