ปัจจุบันหอพักที่รับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพัก มีดังนี้

หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชายจำนวน  2  หลัง

1. ตึกจำปี เป็นอาคาร 14 ชั้น 
2. ตึกจำปา เป็นอาคาร 5 ชั้น

หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิงจำนวน  3  หลัง

1. ตึกพุดตาน เป็นอาคาร 14 ชั้น

2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 3 ชั้น
3. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น

ทั้งนี้นิสิตสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่