o   ประกันสุขภาพ

§  การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

มหาวิทยาลัย จัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนิสิตขอบเขตของการคุ้มครอง

•  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท : คน

•  กรณีเสียชีวิตจากเหตุอื่น 10,000 บาท : คน

•  กรณีบาดเจ็บทั่วไป ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท

•  กรณีบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จะได้ตามจ่ายจริง ครั้งละไม่เกิน             40,000 บาท

 สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ภายในวงเงินที่ระบุ กรณีทุพพลภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

 

หลักเกณฑ์การสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

• วีธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล (เนื่องจากอุบัติเหตุ)

• นิสิตจะต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ ที่งานบริการและสวัสดิการ ภายในระยะเวลา 45 วัน

• นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ

• ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นๆ

• ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นิสิตชำระไป

 

§  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

นอกเหนือจากการจัดให้บริการ ดูแลสุขภาพนิสิต ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

  •  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้าน และต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด และ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2

โทร 0-2218-7048-50เมื่อนิสิตได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการแล้ว แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้สิทธิได้เลย

 

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

 การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

1. ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน

2. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

3. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

 

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธ์การเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียด เกี่ยวกับสิทธิได้ที่ www.nhso.go.th

o   ศูนย์บริการสุขภาพนิสิต