มีหน้าที่โดยตรงในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นิสิตในการ จัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตในมหาวิทยาลัย และดูแลส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมของ สโมสรนิสิตดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัยนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

     * กิจกรรมนิสิตระดับมหาวิทยาลัย

     * กิจกรรมนิสิตระดับคณะ

 

โดยในแต่ละปีการศึกษามีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งจัดโดยนิสิต อาทิ งานรับน้องก้าวใหม่, งานกีฬาน้องใหม่ ,ค่ายอาสาพัฒนาชนบท, การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความ สนใจในด้านต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความพร้อมทุกๆด้าน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่