o   บริการทำหนังสือลดค่าโดยสารค่ารถไฟ

มหาวิทยาลัยมีบริการออกหนังสือขอลดค่าโดยสารรถไฟ โดยจะดำเนินการให้ได้เฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ยังไม่มีรายได้และอยู่ในอุปการะของผู้ปกครอง การขอลดค่าโดยสารลดให้ครึ่งราคาเฉพาะชั้นที่ 3 ในกรณีต่างๆ ดังนี้

ตั๋วเดือนสำหรับการเดินทางไปกลับเป็นประจำ นิสิตยื่นขอหนังสือรับรองโดยส่งหลักฐาน ดังนี้

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมสำเนาบัตรนิสิต

ให้ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 วัน

ตั๋วลดครึ่งราคา สำหรับนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและมีความประสงค์ไปเยี่ยมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในระหว่างปิดภาคปลายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน นิสิตจะต้องปฎิบัติดังนี้

   i.      ยื่นคำร้องขอซื้อสมุดโดยสารรถไฟ ตามแบบที่กำหนดไว้

  ii.      สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิตและของผู้ปกครอง

iii.      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

iv.      บัตรประจำตัวนิสิต

 v.      ค่าสมุดโดยสาร 5 บาท

vi.      ให้ยื่นคำร้องล่วงหน้า 7 วัน

สมุดโดยสารนี้ใช้ได้จนจบการศึกษา แต่ต้องขอต่ออายุเป็นปีๆ ไป สมุดค่าโดยสารนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ หากสูญหายอาจหมดสิทธิ์การทำสมุดโดยสารฉบับใหม่

ขอลดค่าโดยสารเป็นหมู่คณะ สำหรับนิสิตที่เดินทางไปศึกษาและดูงานตามหลักสูตรการศึกษาและเดินทางไปจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยกิจการนิสิต

 

o   การจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสงค์ที่จะหารายได้ช่วยเหลือตนเองหรือนิสิตที่ประสงค์ทำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเองอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท โดยขอให้นิสิตที่ประสงค์จะทำงานพิเศษสามารถติดต่อดูรายละเอียดและยื่นความจำนงสมัครทำงานพิเศษได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่ตนสังกัด หรือที่สำนักบริหารงานกิจการนิสิตตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป

o   บริการให้การปรึกษาและพัฒนา

o   สายด่วนให้คำปรึกษา

โทร 0-2251-1558 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.00 น.- 17.00 น.