ทั้งนิสิตชาย-หญิง ที่ประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และโอนย้ายสถานศึกษามาเรียนวิชาทหารต่อ ในชั้นปีที่ ๒-๔ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวเรียนวิชาทหารได้ในวันลงทะเบียนแรกเข้า ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีภายในศาลาพระเกี้ยว และนศท.ชาย ที่ศึกษาวิชาทหารปีที่ ๑-๓ ที่มีอายุ ๒0 ปี บริบูรณ์ในปีนั้นๆ ต้องนำสำเนาใบสำคัญแบบ สด.๙ จำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาบัตรนิสิตจำนวน ๒ ฉบับ พร้อมกรอก รายละเอียดในทะเบียน นศท. เพื่อการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ต่อไป

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔ และกำลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาบัณฑิต หรือบัณฑิตศึกษาที่ถูกหมาย เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพต่างๆ เมื่อใด ขอให้นำเอกสารดังนี้ มาดำเนินการขอผ่อนผันฯ

 1. สำเนาใบสำคัญแบบ สด.8 จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมกรอกรายละเอียดในบัตรทะเบียนขอผ่อนผัน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยกิจการนิสิต

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้แก่นิสิตที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร

นิสิตชายที่เป็นนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จการศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์นับถึงปี พ.ศ.ปัจจุบันกำหนดให้นำหลักฐานต่างๆ มายื่นเรื่องราวขอผ่อนผัน ภายใน เดือนกันยายนของทุกปี

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียนเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ

ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบทะเบียนผู้ขอผ่อนผันฯ และรับเอกสารแนะนำในการขอผ่อนผัน ต่อจากนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จึงมารับหนังสือรับรองการขอผ่อนผันฯ เพื่อ นำไปแสดงต่อหน่วยตรวจเลือกทหารตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ

อนึ่ง หนังสือรับการการขอผ่อนผันจะมีผลจนสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องทำใหม่ทุกปี แต่ต้องรับหมายเรียกและแสดงตัว ที่หน่วยตรวจเลือกในวัน เวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก