หลักสูตรระดับปริญญาโท (Master degree programs)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

(Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences and Technology)
ติดต่อได้ที่ ผศ. ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ และ อ. ภญ.จีรภัทร์ ดวงฉวี 
งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร. 02-218-8453
e-mail: PharSciTech@pharm.chula.ac.th
web: http://www.pharm.chula.ac.th/pharscitech/

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Master of Science in Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
ติดต่อได้ที่  คุณกรวิกา   เก่งเกรียงไกร   เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องธุรการภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์>
โทร. 0-2218-8403 ต่อ 0 หรือ https://line.me/R/H/g/1G2qGWQBBP

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Master of Science in Pharmacy Program in Pharmacology and Toxicology
ติดต่อได้ที่ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โทร 02-218-8325 / E-mail: pharmacology@pharm.chula.ac.th
ผศ. ภญ. ดร.รัชนี รอดศิริ E-mail: Ratchanee.R@pharm.chula.ac.th
อ. ภญ. ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง E-mail: Supannikar.T@pharm.chula.ac.th 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Social and Administrative Pharmacy (International Program)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ภญ.ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ   ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร โทร. 0-2218-8335   โทรสาร. 0-2218-8336
e-mail :puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

Master of Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
ติดต่อได้ที่  อาจารย์ ภก. ดร.วันชัย จงเจริญ
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ตึกเภสัชศาสตร์ 
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โทร.  02-2188279
e-mail: wanchai.c@chula.ac.th

 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (Doctoral degree programs)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences and Technology
ติดต่อได้ที่ ผศ. ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ และ อ. ภญ.จีรภัทร์ ดวงฉวี 
งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โทร. 02-218-8453
e-mail: PharSciTech@pharm.chula.ac.th
web: http://www.pharm.chula.ac.th/pharscitech/

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy  Program  in  Pharmaceutical  Care (International Program)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ   พัฒนาฤดี หรือ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิติมา   เพ็งสุภาพ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์   โทร/โทรสาร:  0-2218-8403 หรือที่ e-mail: siripan.p@pharm.chula.ac.th  หรือ thitima.pe@pharm.chula.ac.th
web:  www.pharm.chula.ac.th/couse23
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology and Toxicology
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โทร 02-218-8325 / e-mail: pharmacology@pharm.chula.ac.th
ผศ. ภญ. ดร.รัชนี รอดศิริ e-mail: Ratchanee.R@pharm.chula.ac.th
อ. ภญ. ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง e-mail: Supannikar.T@pharm.chula.ac.th
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Social and Administrative Pharmacy (International Program)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ภญ.ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ 
โทร. 0-2218-8335   โทรสาร. 0-2218-8336
e-mail :puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

Doctor of Philosophy Program in Industrial Pharmacy
ติดต่อได้ที่  อาจารย์ ภก. ดร.วันชัย จงเจริญ
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ตึกเภสัชศาสตร์ 
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โทร.  02-2188279
e-mail: wanchai.c@chula.ac.th

 

หลักสูตรนอกเวลา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Master of Science Program in Cosmetic Science
ติดต่อได้ที่ อ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล โทร. 0-2218-8402
หรือ คุณจิตติมา เพียรพัฒนสิน โทร.0-2218-8285
e-mail: jittimasaening@hotmail.com
brochure หลักสูตร

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

Master of Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
ติดต่อได้ที่ ผศ. ภญ. ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ตึกเภสัชศาสตร์ โทร.  02-2188271 e-mail: jittima.c@chula.ac.th