คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่

 

 

ซึ่งทั้งสองหลักสูตรใช้เวลาการศึกษา 6 ปี และบัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (Pharm. D.)  อย่างไรก็ตามหลักสูตรทั้ง 2 มีลักษณะการเรียนการสอนรวมถึงเนื้อหาในการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างชัดเจน

 

การใช้ทุน

การเป็นเภสัชกรคู่สัญญา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 ให้คงการทำสัญญา การเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อไปโดยให้ทำข้อผูกพันฝ่ายเดียวตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีการผูกพันให้รับราชการเป็นเภสัชกรในกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การประกอบอาชีพ

  •         เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สามารถประกอบอาชีพเภสัชกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (การดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา) ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น
  •        เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน ในสาขาเภสัชกรรมชุมชน เภสัชอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องสำอาง เภสัชกรรมการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรรมการตลาด เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ เป็นต้น