หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักสูตรชั้นนำของประเทศและมีมาตรฐานระดับสากลในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนและผู้ป่วยด้านการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปรัชญาการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศไทย
 
การประกอบอาชีพ
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (การดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา) ทั้งในหน่วยงานของราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคเอกชน  เช่น เภสัชกรร้านยา  เภสัชกรการตลาด  เภสัชกรการบริหารงานวิจัยทางคลินิก
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ประกาศกำหนด
  • ต้องผ่านการตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิตว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจาก โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง รวมถึงความผิดปกติในการเห็นภาพ ได้แก่ ตาบอดสีทั้งสองข้าง
 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกาาแบบทวิภาค ในแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (Semester) คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (Summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาค
 
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา
 
จำนวนรับ
100 คน/ปี
 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)