หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักสูตรชั้นนำของประเทศและมีมาตรฐานระดับสากลในการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางในด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี  ในด้านการค้นพบและพัฒนายา หรือในด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารงานเภสัชกรรม  มีความมุ่งหมายในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม  มีความใฝ่รู้  สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และก้าวทันต่อวิทยาการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
การประกอบอาชีพ
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในหน่วยงานของราชการต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาคเอกชน เช่น เป็นเภสัชกรนักวิจัยโรงงานอุตสาหกรรมยา  สมุนไพร  เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหน่วยงานวิจัย เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงเภสัชกรการตลาด
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ประกาศกำหนด
  • ต้องผ่านการตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิตว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจาก โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง รวมถึงความผิดปกติในการเห็นภาพ ได้แก่ ตาบอดสีทั้งสองข้าง
 ระบบการศึกษา
เช่นเดียวกัลหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา
 
จำนวนรับ
100 คน/ปี