กิจกรรม

กิจกรรม "บ้านนี้มีแต่สุขและพบผู้ปกครอง”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม "บ้านนี้มีแต่สุขและพบผู้ปกครอง”
ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

มีกําหนดการดังนี้
08.30 น.           คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ทุกท่านของคณะ
                         นิสิตใหม่และผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม 702 ตึก 80 ปี 
08.30-08.40 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาท โดยคณบดี 
08.40-10.00 น. พิธีมอบพระเกี้ยวและเนคไทให้แก่นิสิตใหม่ และร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ 
10.00-11.30 น. ปฐมนิเทศสู่บ้านเขียวมะกอก 
11.30-12.00 น. ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันใต้ตึก 80 ปี 
13.00 น.           ทําสัญญาค้ําประกัน ณ ห้องประชุมชั้น 10 ตึกนวัตกรรม

 
คลิ๊กชมวิดีโอภาพบรรยากาศของงาน..