ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลตามกรอบบริหารกลุ่มงาน (P6)
โดยใช้กรอบอัตราเดิมที่ครองอยู่
 
1) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกายภาพระดับ P6 (บริหาร) จํานวน 1 อัตรา 
2) หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ระดับ P6 (บริหาร) จํานวน 1 อัตรา 
3) หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับ P6 (บริหาร) จํานวน 1 อัตรา 
4) หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับ P6 (บริหาร) จํานวน 1 อัตรา
 
กรอกแบบแสดงความประสงค์และแนบหลักฐานด้วตนเองที่ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

(คลิ๊กที่นี่เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร)