หน่วยบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 21 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 9 หลักสูตร และมีหลักสูตรนานาชาติ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพ ดำเนินการสอนด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ผลัดเปลี่ยนเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพ และเพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ