หน่วยทะเบียน คณะเภสัชศาสตร์  มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต โดยมีภาระกิจหลัก คือ

  1. งานรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาตามระเบียบฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. งานตารางสอน ตารางสอบ
  3. งานทะเบียนเรียน
  4. งานประมวลผลการศึกษา
  5. งานทะเบียนประวัตินิสิต ทั้งนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่า และเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนิสิตเก่า
  6. งานธุรการและงานทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  7. งานอื่น ๆ
  • การชดใช้เงินทุนเภสัชกรคู่สัญญ
  • งานการทำสัญญาค้ำประกันเภสัชกรคู่สัญญ