ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ได้ทัดเทียมกับนักวิจัยในประชาคมโลก โดยประสานการจัดการให้บริการด้านการศึกษา การบริหารวิชาการและหลักสูตรตลอดจนการให้บริการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย