ฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์  (Office for Student Success) มีหน้าที่กำกับดูแลงานกิจการนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีภารกิจหลักประกอบด้วย

  1. กำกับดูแลความประพฤติ และสร้างจิตสำนึกให้นิสิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม เคารพและปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและวินัยของสถาบัน
  2. ปลูกฝังคุณธรรม  การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความเชื่อมั่นในตนเองโดยยึดหลักความถูกต้อง โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่จัดโดยนิสิตเอง และกิจกรรมที่จัดตามนโยบายคณะฯ
  3. กำกับดูแล และเป็นที่ปรึกษาให้กับสโมสรนิสิตฯในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิตฯ
  4.  สนับสนุนให้นิสิตมีชีวิตการเรียนที่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีความสุข โดยติดตามและแก้ไขปัญหาที่นิสิตประสบและมีผลกระทบต่อการศึกษา
  5. จัดหาทุนการศึกษาและดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม