ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

รับผิดชอบกำกับดูแลการวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะสู่การปฏิบัติ และการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  โดยครอบคลุมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ได้แก่ การบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ 

พันธกิจ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะให้บรรลุผลในทางปฏิบัติโดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

  1. คณะมีคุณภาพการดำเนินงานในระดับซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
  2. คณะมีการพัฒนาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการดำเนินงานที่กำกับด้วยแผนและการประกันคุณภาพ