ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา จะสร้าง พัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเสริมพลังและเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนคณะเภสัชศาสตร์ ไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ทั้งจัดการเรียน การสอน วิจัย บริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ

ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา จะบูรณาการภารกิจและบุคลากรของหน่วยงานในฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย

1) ห้องสมุด

2) ศูนย์บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (PharmNet)

3) หน่วยโสตทัศนศึกษา

4) ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้าน การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

News
Activities