ยินดีต้อนรับรู้ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

 
ทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนางานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้เชื่อมโยงกับสังคม รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 
โครงสร้างงานของฝ่าย มีลักษณะดังนี้