ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นให้การสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้และการวิจัยต่อเนื่องระยะยาว  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  รองรับนโยบายและกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยฝ่ายวิจัย ได้แก่
 

  1. ไทยเภสัชสาร http://www.tjps.pharm.chula.ac.th
  2. หน่วยปฏิบัติการกลาง
  3. ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์
  4. การกำกับดูแลจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  5. คณะกรรมการควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์